EDITORES-CHEFES
Carlos Morais
Zhiyan Guo

EDITORES ASSOCIADOS
Han Ying
Ran Mai

CONSELHO EDITORIAL
António Manuel Ferreira
Carlos Morais
Carlos Rodrigues
Cheng Cuicui
Guo Zhiyan
Han Ying
Jingwen Zhang
Maria Fernanda Brasete
Nuno Dias
Ran Mai
Rosa Lídia Coimbra
Ruirui Sun
Shao Ling
Wang Suoying
Wenjun Gu
Yilan Shen
Yu Ping
Zélia Breda

SECRETARIADO
Celina Silva